Bättre ekonomi med smart dokumenthantering

För en del organisationer finns stora pengar att tjäna på att se över sin dokumenthantering, och, om man finner att behovet finns, byta dokumenthanteringssystem.

Innan vi fortsätter berätta om dokumenthanteringssystem bör vi nog förtydliga att dokumenthantering kan betyda två olika saker. Dels kan det syfta på de rutiner som en organisation har för hur dokument hanteras inom organisationen: hur de ska arkiveras, hur länge de ska arkiveras innan de förstörs m.m. Den digitala tekniken har gjort sådana här rutiner extra viktiga, framför allt när det gäller känsliga dokument och annan konfidentiell information. Det kan exempelvis hända att information finns kvar på kasserade hårddiskar, om dessa inte hanteras på rätt sätt.

Det finns även en annan typ av dokumenthantering, som också blivit allt vanligare i takt med de digitala dokumentens intåg. Här syftar termen på processer och system för att skapa dokument tillsammans. Vanligen används ett internetbaserat system där flera personer kan samarbeta och göra ändringar. En arbetsledare kan fördela roller inom gruppen, så att vissa exempelvis bara kan kommentera på dokumentet. Det går även att låsa dokumentet, så att bara en gruppmedlem i taget kan redigera det. För att kunna gå tillbaka sparas dokumentet i en ny version efter varje ändring, vilket gör att man enkelt kan ”spola tillbaka” till en tidigare version.

Ledningssytemet – i organisationens tjänst

Ett ledningssystem samlar in information från olika källor för att ge de ansvariga inom en organisation en korrekt bild av situation. Det kan därför jämföras med ”Situationsrummet” (the Situation Room) i Vita Huset, även om ett ledningssystem inte nödvändigtvis används för militära ändamål. Ett ledningssystem kan också sägas bestå av en organisations policy, mål och mätkriterier samt arbetet för att nå dessa mål. Systemets inriktning beror på vad det är för mål som ska uppnås, det finns därför miljöledningssystem för att minska en organisations miljöpåverkan, och kvalitetsledningssystem för att för att säkerställa och öka verksamhetens nytta hos kunder och intressenter. Eftersom olika system är inriktade på olika aspekter av en verksamhet är det vanligt att en organisation har flera olika ledningssystem, t.ex. ett kvalitetsledningssystem, ett ekonomiledningssystem och ett miljöledningssystem.

Internationella standarder
För att hjälpa organisationer att ta fram ledningssystem finns det internationella standarder, som innehåller riktlinjer för arbetet. Exempel på sådana standarder, utarbetade av International Organization for Standardization, är ISO 9000-serien för kvalitetsledning och ISO 14000 för miljöledning.

För ett framgångsrikt ledningssystem
För att bygga upp ett framgångsrikt ledningssystem bör man utgå från processer istället för från funktioner. Detta ställs som ett uttryckligt krav för standarden ISO 9001:2008, men inte för de andra ISO-serierna. Även om ett ledningssystem underlättar för en organisation, oavsett storlek, att uppnå vissa mål, leder det inte ensamt till framgång. Det egentliga ledningssystemet är framför allt individerna i organisationen, och den kompetens som dessa besitter. Men i systemet kan även organisationens lokaler, materiella resurser och beslutsvägar samt de val som människorna i organisationen gör sägas ingå. Det finns en ideal beskrivning av hur organisationen bör fungera, men avvikelser från denna sker hela tiden. Beskrivningen bör därför vara så realistisk, enkel och tydlig som möjligt.